മോഡി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജൻ ഏകത ജൻ അധികാർ ആന്ദോളൻ നടത്തിയ പാർലമെൻറ്‌ മാർച്ച്‌