കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ദേശീയ സമ്മേളന നഗരിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ. ഫോട്ടോ: ജഗത്‌ ലാൽ