മാധ്യമ മുതലാളിത്തവും ഇന്ത്യയുടെ വർത്തമാനവും

  ഇന്ന്‌ രാജ്യത്ത്‌ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നേയുള്ളൂ. അപ്രഖ്യാപിതവും നിശ്ശബ്ദവുമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക്‌ കാണാനാകും. മാധ്യമങ്ങളെയാണ്‌ ഇത്‌ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ‐ തൃശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടത്തിയ   പ്രൊഫ. എം മുരളീധരൻ സ്‌മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്‌ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന്‌ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സ്വത്വപ്രതിസന്ധിയെപ്പറ്റിയാണ്‌ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്‌. നാമെല്ലാം ഒന്നുകിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരകളോ ആണ്‌. അത്‌ നാം മാധ്യമങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക