യുജിസി നെറ്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുന്യൂഡല്‍ഹി > നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്(യുജിസിനെറ്റ്) ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിബിഎസ്ഇയാണ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2017 നവംബര്‍ അഞ്ചിനു നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ഫലമാണ് സിബിഎസ്ഇ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫലമറിയാന്‍  ഈ  ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക cbsenet.nic.in.   Read on deshabhimani.com

Related News