ശുചീകരണ യജ്ഞം: ഹരിതകേരള മിഷൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ തുടങ്ങി കാസർകോട്‌ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ശുചിയാക്കി ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള തീവ്രയജ്ഞത്തിന് ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമായി. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ, ശുചിത്വമിഷൻ എന്നിവ ചേർന്ന് നടപ്പാക്കും. പ്രസ്തുത ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സന്നദ്ധ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ, വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകൾ, എൻ.എസ്.എസ്, എൻ.സി.സി., യൂത്ത് ക്ലബുകൾ, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്, തുടങ്ങിയവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനായി ഹരിതകേരളം മിഷൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. 04712449939 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലും 9188120320, 9188120316 എന്നീ മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ംംം.വമൃശവേമാ.സലൃമഹമ.ഴ്ീ.ശി എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ശുചീകരണത്തിനായി വാർഡ്തലത്തിൽ ടീം രൂപീകരിക്കുന്നതിനാണ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.  ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മൺവെട്ടി, മൺകോരി, ചൂൽ, ഇരുമ്പ്ചട്ടി, റബ്ബർ കുട്ട, ഗ്ലൗസ്, ഗംബൂട്ട്‌സ്, കൈയുറകൾ, മാസ്‌ക്കുകൾ, ഡിറ്റർജന്റ്‌സ്, അണുനാശിനികൾ, സ്‌ക്രബ്ബർ, ലോഷൻ, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാധന സാമഗ്രികൾ അടിയന്തരമായി ആവശ്യമാണ്. ഇവ നൽകാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.  ഇവ ജില്ലാതലത്തിലുള്ള ശേഖരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ഹരിതകേരളം മിഷൻ നൽകും. Read on deshabhimani.com

Related News