അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വിലയിരുത്തി

ആലപ്പുഴ- ‐ചങ്ങനാശേരി റോഡ് ടാറിങ്‌ പണികൾ നടത്തുന്നത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു


ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ‐ചങ്ങനാശേരി റോഡിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എത്തി. സമയബന്ധിതമായി ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസി റോഡിൽ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. Read on deshabhimani.com

Related News