കിറ്റ‌് വിതരണം പൂർത്തിയായിആലപ്പുഴ  ജില്ലയിൽ പ്രളയദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായമായ 10,000 രൂപ വിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 1,03,156 പേർക്ക‌് തുക നൽകി.  ഇതുവരെ 1,54,819 പേർക്ക് കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ‌്തു. ഇതോടെ കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയായതായി കൺട്രോൾ റൂം അറിയിച്ചു. Read on deshabhimani.com

Related News