കുടിവെള്ളം എല്ലായിടത്തും അടിയന്തരമായി എത്തിക്കും

കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രളയ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ളം വള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു


  ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിൽ  കുടിവെള്ള വിതരണം സംബന്ധിച്ച‌് പരാതികൾ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സെക്രട്ടറിമാർക്കും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്  നിർദേശം നൽകി. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  കുടിവെള്ളം കിയോസ്‌ക്കുകളിൽ എത്തിക്കണം. അവിടെ വന്ന് ആളുകൾ കുടിവെള്ളം സംഭരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണം. കൂടുതൽ കിയോസ്‌കുകൾ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ( തീരപ്രദേശമൊഴികെയുള്ള ) കുട്ടനാട്ടിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.     അത്യാവശ്യ ഇടങ്ങളിൽ കുപ്പിവെള്ളം എത്തിക്കും. വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകുന്ന കുടിവെള്ളം എല്ലായിടവും എത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല അതത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തനത് ഫണ്ടോ പ്ലാൻ ഫണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഏതുവിധേനയും എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  Read on deshabhimani.com

Related News