04 June Thursday

മിത്രകീടങ്ങൾ: രാസകീടനാശിനിയില്ലാതെയുള്ള കീടരോഗനിയന്ത്രണം

വീണാറാണി ആർUpdated: Friday May 10, 2019

സസ്യസംരക്ഷണമെന്നത്- വിത്തുമുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെയുള്ള കാലയളവിൽ നൽകിവരുന്ന വിവിധ പരിപാലന മുറകളുടെ ആകെ തുകയാണ്. രാസ കീട‐കുമിൾനാശിനികൾക്ക്- അമിതപ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവെ സസ്യസംരക്ഷണത്തിന് നാം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്-. ഈ രാസ പദാർഥങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം മിത്രപ്രാണികളുടെ വംശനാശത്തിലേക്ക്- നയിച്ചു. മിത്രപ്രാണികളുടെ അഭാവത്തിൽ ശത്രുപ്രാണികൾ ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നതും അപ്രധാനകീടങ്ങൾ പ്രധാന കീടങ്ങളായി മാറുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. കീടങ്ങൾ കീടനാശിനിക്കെതിരെ പ്രതിരോധശക്തി ആർജിക്കുന്നതിനും വിളകളിൽ അവശിഷ്-ട വിഷം തങ്ങിനില്ക്കുന്നതിനും പരിസരമലിനീകരണത്തിനും രാസകീടനാശിനികൾ കാരണക്കാരായി.

അമിതമായ രാസകീടനാശിനി പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിക്ക്- കോട്ടംതട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ജൈവിക കീടനിയന്ത്രണമാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക എന്നത്- കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്. മിത്രകീടങ്ങൾ, പരാദങ്ങൾ, കീടരോഗഹേതുക്കളായ ബാക്ടീരിയകൾ, കുമിളുകൾ, വൈറസുകൾ, കെണിവിളകൾ, ഫെറമോൺ കെണികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെണികൾ എന്നി ങ്ങനെ വിവിധ രാസരഹിത കീടനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്- കീടനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കാം. കൃഷിയിടശുചിത്വം, വിളപരിക്രമം, നിലമൊരുക്കൽ, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള  ഇനങ്ങൾ, തടംചൂടൽ, വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തൽ തുടങ്ങിയ വിളപരിപാലന മുറകളും കീടനിയന്ത്രണത്തിന് കരുത്തേകും.

ജൈവവളങ്ങൾ ശാസ്-ത്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചു വളരുന്നതിനുള്ള ശക്തി ചെടികൾക്ക്- ലഭിക്കുന്നു. കീടനിയന്ത്രണത്തിന‌് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ മിത്രപ്രാണികൾക്ക്- ദോഷരഹിതവും ശത്രുപ്രാണികളുടെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമായിരിക്കണം. ശത്രുപ്രാണികളുടെ വംശവർധന തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന അനേകം ചിലന്തികൾ, വണ്ടുകൾ, ചാഴികൾ, തുമ്പികൾ, പരാദങ്ങളായ കടന്നൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാണികൾ ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളാണ്. ഈ മിത്രപ്രാണികൾ കൂടുതലായി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും അവയെ ശേഖരിച്ച്- കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ പരാദങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന‌് വിധേയമായ ശത്രുകീടങ്ങളുടെ വിവിധ ദശകൾ ശേഖരിച്ചുവച്ച്- അവയിൽനിന്നും വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പരാദങ്ങളെ വീണ്ടും കൃഷിയിടങ്ങളിൽത്തന്നെ തുറന്നുവിടാവുന്നതാണ്.

ജൈവകീടനാശിനികളായ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, ആവണക്കെണ്ണ‐വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിത എമൽഷൻ, നാറ്റപ്പൂച്ചെടിച്ചാറ്, കിരിയാത്തുചാറ്, ഗോമൂത്രം–-കാന്താരിമുളക്- മിശ്രിതം, വെളുത്തുള്ളിച്ചാറ് എന്നിവയുടെയും ചില കീടങ്ങളെ കുടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മഞ്ഞക്കെണി, തുളസിക്കെണി, പഴക്കെണി, കഞ്ഞി വെള്ളക്കെണി, ശർക്കരക്കെണി, മീൻകെണി തുടങ്ങിയവയുടെയും ഉപയോഗം മിത്രകീടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി കീടനിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ട്രൈക്കോഡെർമ പോലുള്ള ഫംഗസുകൾ കുമിൾ രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗി ക്കുന്നു. ബാസിലസ്- തുറിഞ്ചിയൻസിസ്- എന്ന ബാക്-ടീരിയയെ അനേകം ശത്രുപ്പുഴുക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പയറിലെ ഏഫിഡിന്റെ (മുഞ്ഞ) നിയന്ത്രണത്തിന് ഫലംചെയ്യുന്ന ഒരു കുമിളാണ് ഫൂസേറിയം പാലിഡോറോസിയം. കീടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറസുകളും നിരവധി. ഫെറോമോൺ കെണികൾ ഉപയോഗിച്ച്- കീടങ്ങളെ കുടുക്കുന്ന രീതിയും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കീടരോഗനിയന്ത്രണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, ദോഷരഹിതമായ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച്- പ്രയോഗിക്കുന്ന സംയോജിത സസ്യസംരക്ഷണ മാർഗമാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം.

പച്ചക്കറിക്കൃഷിയിലെ സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണമാർഗങ്ങൾ

വിള-കൾ മാറ്റിമാറ്റി കൃഷി ചെയ്യു-ക.സമ-യ-ബ-ന്ധി-ത-മായി വേണം പച്ചക്കറിക്കൃഷി ചെയ്യാൻ അഥവാ കാലംതെറ്റി-യുള്ള കൃഷിരീതി-കൾ ഒഴിവാ-ക്കണം. മിശ്ര-വി-ള-കൃഷി രീതി അനു-വർത്തി-ക്കു-ന്നത്- ഏറെ നന്ന്.

കീട-പ്ര-തി-രോ-ധ-ശ-ക്തി-യുള്ള മുന്തിയ ഇന-ങ്ങളും നാടൻ ഇന-ങ്ങളും കൃഷി--ക്കു-പ-യോ-ഗി-ക്കാം.മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർത്തുകൊടുത്ത്- മണ്ണിന്റെ അമ്ലത കുറ-ച്ച്-,- എല്ലാ മൂല-ക-ങ്ങ-ളു-ടെയും ആഗി-രണം സാധ്യ-മാ-ക്കു-കയും കോശ-ങ്ങൾക്ക്- ദൃഢത കൊടു-ക്കു-കയും ചെയ്-ത്- കീട-ങ്ങളെ തട-യു-ക.

മണ്ണിന്റെ ജൈവാംശം വർധി-പ്പിച്ച്- സസ്യ-ങ്ങൾക്ക്- ആരോഗ്യം ഉറപ്പു വരു-ത്തു-ക. -മ-ണ്ണിൽ പുത-യി-ട്ടും ആ-വ-ശ്യ-ത്തിന് നന കൊടുത്തും ഈർപ്പം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്- ചെടി-കളെ ആരോ-ഗ്യ-പ-ര-മായി പരി-പാ-ലി-ക്കു-ക.

കൃഷി-യിടം എല്ലാ- ദി-വ-സവും സന്ദർശിച്ച്- ചെടി-ക-ളുടെ വളർച്ച-യെയും കീട-രോ-ഗ-ബാ-ധ-യെയും കൃത്യ-മായി നിരീ-ക്ഷി-ക്കുക.
അധികം ചല-ന-ശേ-ഷിയി-ല്ലാത്ത കീട-ങ്ങളെ കൈകൊണ്ടുപിടിച്ചു നശി-പ്പി-ക്കു-ക.

പച്ച-ക്ക-റി-കൾതന്നെ കൃഷി ചെയ്യു-മ്പോൾ (-റാ-ഡി-ഷ്-,- ബീൻസ്-,- ക്യാ-ര-റ്റ്,- ത-ക്കാ-ളി)- ഇ-ടയിൽ രൂക്ഷ-ഗ-ന്ധ-മുള്ള സസ്യ-ങ്ങളായ ഉള്ളിയും വെളു-ത്തു-ള്ളിയും കൃഷിചെയ്യു-ക.- രൂ-ക്ഷ-ഗ-ന്ധ-മുള്ള സസ്യ-ങ്ങളെ ഇടയ്-ക്ക്- നട്ട്- കീട-ങ്ങളെ തട-യാം‐ഇക്കോളജിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്ങിന്റെ പ്രധാന തത്വവും ഇതുതന്നെ. പ്രധാന വിള-കൾക്കു ചുറ്റും, കീ-ട-ങ്ങൾക്ക‌് താൽപ്പര്യ-മുള്ള മറ്റു- വി-ള-കളെ വളർത്തി പ്രധാന വിള-യി-ലേക്ക്- കീട-ങ്ങൾ വരു-ന്നത്- കുറ-യ്-ക്കു-ക. (-ഉ-ദാ-ഹ-ര-ണ-മായി തക്കാ-ളിക്കു ചുറ്റും ചോളം നട്ടാൽ തക്കാ-ളി-യി-ലേക്ക്- വൈറസ്- വാഹ-ക-രായ വെള്ളീച്ച വരു-ന്ന-തിനെ തട-യാം, വെള്ള-രി-വർഗ-വി-ള-കൾ ചെറു-താ-യി-രി-ക്കു-മ്പോൾ ഒപ്പം മുതിര വളർത്തി-യാൽ മത്തൻ വണ്ടു-ക-ളുടെ ഉപ-ദ്രവം കുറ-യ്-ക്കാം.)

വെണ്ട, വ-ഴു-തന തുട-ങ്ങിയ വിളക-ളുടെ മൃദുല കോശ-ങ്ങൾക്കു-ള്ളിൽ കയ-റി-യി-രി-ക്കുന്ന തണ്ടു-തു-ര-പ്പൻ പുഴു-ക്കളെ നശി-പ്പി-ക്കാൻ, പുഴു ആക്രമിച്ച ഭാഗ-ത്തിനു താഴെവച്ച്- തണ്ട‌്- മു-റിച്ചുമാറ്റി പുഴു-ക്കളെ കൊന്നു നശി-പ്പി-ക്ക-ണം.

പ്രകാ-ശ-ത്തി-ലേക്ക്- ആകർഷി-ക്ക-പ്പെ-ടുന്ന പ്രാണി-കളെ (ത-ണ്ടു-തു-ര-പ്പന്റെ ശല-ഭ-ങ്ങൾ,- മു-ഞ്ഞ,- പ-ച്ച-ത്തു-ള്ളൻ മുത-ലാ-യവ) വിളക്കുകെണിയുപ-യോ-ഗിച്ച്- ആഘർഷിച്ച്- നശി-പ്പി-ക്കു-ക.
പച്ച-ത്തു-ള്ളൻ,- വെ-ള്ളീ-ച്ച -എ-ന്നിവയെ ആകർഷിച്ച്- നശി-പ്പി-ക്കാൻ മഞ്ഞ-ക്കെണി ഉപ-യോ-ഗി-ക്കാം.- മഞ്ഞ പെയിന്റ-ടിച്ച തക-ര-പ്പാ-ട്ട-യോ,- ടി-ന്നോ,- പ്ലാ-സ്റ്റിക്- നാടയോ എണ്ണയോ ഗ്രീസോ പുരട്ടി ഇതി-നു-പ-യോ-ഗി-ക്കാം.

കായീ-ച്ച-യിൽനിന്ന് വെള്ളരിവർഗ- വി-ളകളെ രക്ഷി-ക്കാൻ,- പ-രാ-ഗ-ണ-ത്തിനുശേഷം കായ്-കൾ പതി-ഞ്ഞു-കെ-ട്ടി-യി-ടു-ക. -പ-ഴം,- പ-ഴ-കിയ കഞ്ഞിവെള്ളം തുട-ങ്ങി-യവ ഉപ-യോ-ഗി-ച്ച്- കെ-ണി-കൾ ഉണ്ടാക്കി കായീ-ച്ചയെ ആകർഷിച്ച്- നശി-പ്പി-ക്കാം.ഫിറ-മോൺ കെണി-കൾ -ഉ-പ-യോ-ഗിച്ച്- കായീ-ച്ച-ക-ളെയും വ-ഴു-തന-യുടെ തണ്ടു-തു-ര-പ്പൻ പുഴു-ക്ക-ളെയും നിയ-ന്ത്രി-ക്കാം.
കീട-ബാധ കൂടു-ന്നു-വെ-ങ്കിൽ വിവിധ നിയ-ന്ത്ര-ണ-മാർഗ-ങ്ങൾ ഏകോ-പിപ്പിച്ച്- പ്രവർത്തി-ക്കു-ക.

എന്തെ-ങ്കിലും കീട-ബാധ കണ്ടാൽ അവ വർധി-ക്കു-ന്നു-ണ്ടോ-യെന്നും സാമ്പ-ത്തി-ക-നഷ്-ട-ത്തിന്റെ പരി-ധി-യി-ലേ-ക്കെ-ത്തു-ന്നുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധി-ക്കു-ക. ഒപ്പം മിത്ര-പ്രാ-ണി-കൾ ഉണ്ടോ-യെന്നും മന-സ്സി-ലാ-ക്കു-ക. വിവിധ സസ്യ-ച്ചാ-റു-കൾ ഉപ-യോ-ഗിച്ച്- കീട-ങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തു-ക.
 


പ്രധാന വാർത്തകൾ
 Top