തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2015


കോർപ്പറേഷൻ
 • ആകെ
  6
 • LDF
  4
 • UDF
  2
 • Other
  0
Total No.
of Wards
LDF UDF BJP Other
തിരുവനന്തപുരം 100 42 21 34 3
കൊല്ലം 55 35 16 2 2
എറണാകുളം 74 23 38 2 11
തൃശ്ശൂർ 55 23 21 6 5
കോഴിക്കോട് 75 47 20 1 7
കണ്ണൂർ 55 26 27 0 2
ആകെ 414 196 143 45 30
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
 • ആകെ
  14
 • LDF
  7
 • UDF
  7
 • Other
  0
Total No.
of Wards
LDF UDF BJP Other
തിരുവനന്തപുരം 26 19 6 1 0
കൊല്ലം 26 22 4 0 0
പത്തനംതിട്ട 16 5 11 0 0
ആലപ്പുഴ 23 16 7 0 0
കോട്ടയം 22 8 14 0 0
ഇടുക്കി 16 4 10 0 2
എറണാകുളം 27 10 16 0 1
തൃശ്ശൂർ 29 20 9 0 0
പാലക്കാട്‌ 30 27 3 0 0
മലപ്പുറം 32 5 27 0 0
കോഴിക്കോട് 27 16 11 0 0
വയനാട് 16 5 11 0 0
കണ്ണൂർ 24 14 9 0 1
കാസർകോട് 17 7 8 2 0
ആകെ 331 178 146 3 4
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ആകെ
  86
 • LDF
  42
 • UDF
  40
 • OTHER
  1
Total No. of
Municipality
LDF UDF BJP Other
തിരുവനന്തപുരം 4 4 0 0 0
കൊല്ലം 4 4 0 0 0
പത്തനംതിട്ട 4 2 2 0 0
ആലപ്പുഴ 6 2 4 0 0
കോട്ടയം 6 2 4 0 0
ഇടുക്കി 2 1 1 0 0
എറണാകുളം 13 5 7 0 0
തൃശ്ശൂർ 7 5 2 0 0
പാലക്കാട്‌ 7 2 3 1 0
മലപ്പുറം‌ 12 3 9 0 0
കോഴിക്കോട്‌ 7 5 2 0 0
വയനാട്‌ 3 1 1 0 0
കണ്ണൂർ‌ 8 4 4 0 0
കാസർകോട്‌ 3 2 1 0 0
ആകെ 86 42 40 1 0
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്
 • ആകെ
  152
 • LDF
  89
 • UDF
  62
 • Other
  1
Total No. of
Block Panchayat
LDF UDF BJP Other
തിരുവനന്തപുരം 11 9 2 0 0
കൊല്ലം 11 11 0 0 0
പത്തനംതിട്ട 8 3 5 0 0
ആലപ്പുഴ 12 9 3 0 0
കോട്ടയം 11 1 10 0 0
ഇടുക്കി 8 0 7 0 1
എറണാകുളം 14 5 9 0 0
തൃശ്ശൂർ 16 13 3 0 0
പാലക്കാട്‌ 13 11 2 0 0
മലപ്പുറം 15 2 13 0 0
കോഴിക്കോട് 12 9 3 0 0
വയനാട് 4 1 3 0 0
കണ്ണൂർ 11 11 0 0 0
കാസർകോട് 6 4 2 0 0
ആകെ 152 89 62 0 1
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • ആകെ
  941
 • LDF
  574
 • UDF
  342
 • BJP
  13
 • Other
  12
Total No. of
Grama Panchayat
LDF UDF BJP Other
തിരുവനന്തപുരം 73 50 20 3 0
കൊല്ലം 68 60 8 0 0
പത്തനംതിട്ട 53 20 29 4 0
ആലപ്പുഴ 72 45 26 1 0
കോട്ടയം 71 49 22 0 0
ഇടുക്കി 52 23 27 0 2
എറണാകുളം 82 40 40 0 2
തൃശ്ശൂർ 86 66 19 1 0
പാലക്കാട്‌ 88 69 18 0 1
മലപ്പുറം 94 26 62 0 6
കോഴിക്കോട് 70 48 22 0 0
വയനാട് 23 11 12 0 0
കണ്ണൂർ 71 52 19 0 0
കാസർകോട് 38 15 18 4 1
ആകെ 941 574 342 13 12
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2015
വാർത്തകൾ
അവലോകനം