സിനിമകള്‍ തീയറ്ററുകള്‍

Friday Dec 9, 2016

വിവിധ ദിവസങ്ങളില്‍ വിവിധ തീയറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ വിശദാംശം

ഒന്നാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 9)

രണ്ടാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 10 )

മൂന്നാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 11 )

നാലാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 12 )

അഞ്ചാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 13 )

ആറാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 14 )

ഏഴാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 15 )

എട്ടാം ദിവസം (ഡിസംബര്‍ 16 )

 

ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
അവലോകനം